Tượng Phật Ngũ Trí Như Lai Nepal - Kích thước Cao 20Cm Đồng Vẽ Nepal

Thương hiệu: Đang cập nhật Tình trạng: Còn hàng
19.900.000₫
Ngũ Trí Như Lai Giới Thiệu Về Ngũ Trí Như Lai Sự thành tựu cao thượng của người tu hành là càng lúc càng nhận ra thế giới mình đang sống trong đó chính là pháp giới vô ngại và vô lượng, nơi Phật vốn đầy khắp, đồng nhất với tất cả...
Gọi điện để được tư vấn: 0927049999
Hình thức thanh toán Cửa hàng phật giáo Mật Tông - Kim Cương Thừa Cửa hàng phật giáo Mật Tông - Kim Cương Thừa Cửa hàng phật giáo Mật Tông - Kim Cương Thừa

Ngũ Trí Như Lai

 1. Giới Thiệu Về Ngũ Trí Như Lai

Sự thành tựu cao thượng của người tu hành là càng lúc càng nhận ra thế giới mình đang sống trong đó chính là pháp giới vô ngại và vô lượng, nơi Phật vốn đầy khắp, đồng nhất với tất cả vũ trụ và chúng sanh trong từng vi trần, trong từng khoảnh khắc. Tất cả những gì chúng ta thấy nghe hay biết, trong thật tướng của chúng, đều là Phật, bởi vì tất cả các giác quan, các đối tượng của giác quan, đều có nguồn gốc, nền tảng là Phật bổn nguyên Ngũ Trí Như Lai.

Ngũ Trí Như Lai hay còn được gọi Ngũ Phương Phật, đây là tên gọi chỉ năm vị Phật trong cả Hiển giáo và Mật giáo. Năm đức Phật này đại diện cho 5 phiền não của con người gọi là Ngũ độc, bao gồm vô minh, sân giận, kiêu ngạo, tham ái và đố kỵ. Trong mối tương quan chuyển hóa từ thân tâm Ngũ độc của chúng sinh thành thân tâm Phật, Năm bộ Phật hay Năm bộ giác ngộ là những thực tại hoàn thiện đã tịnh hóa hoàn toàn của năm uẩn, năm đại, sáu căn, sáu thức và sáu trần. Bởi Đạo Phật cho rằng căn gốc Ngũ độc của chúng là toàn bộ những yếu tố khiến chúng ta mê đắm trong khổ đau luân hồi và chưa thể đạt được giác ngộ. Song ngược lại, giáo pháp Đức Phật đã khẳng định với niềm tin xác đáng rằng tâm con người có khả năng chuyển biến những xúc tình và biểu hiện tiêu cực thành những đức tính và phẩm hạnh tích cực.

 1. Pháp Thân Và Ý Nghĩa Độ Sanh

Trong Mạn Đà La Kim Cang Giới Ngũ Phật. Đàn tràng ngũ phương được thiết lập hệ thống phối trí chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hộ Pháp hết sức trang nghiêm:

 • Trung Ương Đức Tỳ Lô Giá Na Phật (Đại Nhật Như Lai) thân phóng quang minh màu trắng kết ấn Chuyển Pháp Luân. Với thệ nguyện tịnh hóa hoàn toàn vô minh ảo tưởng nhằm dìu dắt chúng sanh thâm nhập tri kiến thanh tịnh.
 • Đông Phương Đức A Súc Như Lai thân phóng quang minh màu Xanh kết ấn Xúc Địa. Với hoằng nguyện ngăn chặn và diệt trừ các ác ma, nghiệp chướng, giữ cho thế giới hòa bình và an ổn.
 • Nam Phương Đức Bảo Sanh Như Lai thân phóng quang minh màu Vàng kết ấn Đại Nguyện. Với Đại nguyện tất cả những gì chúng sanh cần Ngài đều bố thí cho cả, bình đẳng như nhau, bởi thế giới của Ngài toàn là báu vật.
 • Tây Phương Đức A Di Đà Như Lai thân phóng quang minh màu Đỏ kết ấn Đại Định. Với bổn nguyện tiếp dẫn phổ độ chúng sanh vãng sanh Tây phương Cực Lạc thế giới.
 • Bắc Phương Đức Bất Không Thành Tựu Như Lai thân phóng quang minh màu Xanh Lục kết ấn Thí Vô Úy. Với nguyện lực làm đạo sư cho hết thảy chúng sanh, tạo phương tiện để chúng sanh thoát các nổi sợ hải và thành tựu những nguyện vọng xa lìa khổ đau của muôn loài.

 

 1. Năm Loại Ngũ Bộ Trí Tuệ

Năm vị Phật lần lượt tương ứng với năm loại trí tuệ: Ở trung ương, đức Tỳ Lô Giá Na tượng trưng Sắc uẩn và cũng là Pháp giới thể tính trí. Đông phương là Phật Bất Động hay A Súc Bệ, tượng trưng Thức uẩn đã chuyển thành Đại viên cảnh trí. Nam phương là Phật Bảo Sinh, tượng trưng Thọ uẩn đã chuyển thành Bình đẳng tính trí. Tây phương là Phật A Di Đà, tượng trưng Tưởng uẩn đã chuyển thành Diệu quan sát trí. Bắc phương là Phật Bất Không Thành Tựu, tượng trưng Hành uẩn đã chuyển thành Thành sở tác trí.

 

 1. Sự Màu Nhiệm Ngũ Trí Như Lai

 

 • Bổn Tôn Đức Phật Tỳ Lô Giá Na: Những si mê, phiền não trói buộc muôn loài vào các cảm xúc tiêu cực, rất khó để hội nhập giáo pháp Phật đà, không có chánh niệm, tri kiến thanh tịnh thì khó thành tựu về mọi mặt trong đời sống thường tục. Nhờ công hạnh nâng đỡ chúng sanh nhằm phát khởi tâm bi mẫn, rộng mở, hòa tâm vào tánh không của vạn sự vạn vật trong vũ trụ.
 • Bổn Tôn Đức Phật A Súc: Bản nguyên tâm chúng sanh vốn thanh tịnh trong sáng như gương, nhưng do nghiệp chướng vô minh làm cho lu mờ đen tối, che lấp. Nay nương nhờ thần lực của Như Lai cộng với sự nổ lực hành trì tìm lại bản tánh Trí Huệ Viên Minh của chính mình.
 • Bổn Tôn Đức Phật Bảo Sanh: Chúng sanh do tham sân si cố chấp, phiền não dẫy đầy, có biết đâu tất cả mọi người đều mang thân tướng và xúc tình bình đẳng như nhau, đều được hình thành từ Địa, Thủy, Hỏa, Phong, Không, Thức; Sanh, Lão, Bịnh, Tử. Nay nương nhờ thần lực của Như Lai trở về bản tánh Trí Huệ Bình Đẳng của mình.
 • Bổn Tôn Đức Phật A Di Đà: Người cha lành luôn ngày đêm nổ lực tiếp dẫn chúng sanh về bến giác, kiến lập thế giới Tịnh Độ, với cái nhìn nhận thế giới lập thành không có điều sai khác, sự thanh tịnh của tất cả chúng sanh.
 • Bổn Tôn Đức Phật Bất Không Thành Tựu: Chúng sanh ít nhiều gì củng thiếu thốn, các nhu cầu thiết yếu không đủ cho cuộc sống. Ngài sẳn sàng cung ứng tất thảy thỏa mong cầu nhưng điều ngài cần là chúng sanh ấy không vì lợi mình mà bố thí với tâm bao la, hơn nữa mong mỏi nhất là chúng sanh phát được tâm bồ đề vì lợi ích của tất cả hữu tình.
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây