Tượng Phật Phật Đảnh Tôn Thắng Cao 22Cm Đồng Mạ Vàng

Thương hiệu: Đang cập nhật Tình trạng: Còn hàng
2.070.000₫
PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO VI DIỆU CỦA PHẬT MẪU TÔN THẮNG Hình Tượng Phật Mẫu Tôn Thắng Tôn Thắng Phật Mẫu (tiếng Phạn: Ushnisha Vijaya, tiếng Tạng:  Namgyalma ) là một trong 3 vị Bổn tôn trường thọ & tịnh hóa. Theo kinh điển, Ngài là hóa hiện của Phật Đại Nhật...
Gọi điện để được tư vấn: 0927049999
Hình thức thanh toán Cửa hàng phật giáo Mật Tông - Kim Cương Thừa Cửa hàng phật giáo Mật Tông - Kim Cương Thừa Cửa hàng phật giáo Mật Tông - Kim Cương Thừa

PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO VI DIỆU CỦA PHẬT MẪU TÔN THẮNG

  1. Hình Tượng Phật Mẫu Tôn Thắng
  • Tôn Thắng Phật Mẫu (tiếng Phạn: Ushnisha Vijaya, tiếng Tạng:  Namgyalma ) là một trong 3 vị Bổn tôn trường thọ & tịnh hóa. Theo kinh điển, Ngài là hóa hiện của Phật Đại Nhật Như Lai. Ngài có thân màu trắng (tượng trưng cho công hạnh dẹp trừ mọi điều bất tường), ngồi kiết già, 8 tay cầm 8 pháp khí khác nhau. Mặt chính diện màu trắng hiền hòa trẻ trung, mặt bên phải màu vàng biểu trưng cho lòng đại bi với tất cả chúng sinh, mặt bên trái màu xanh lam đại diện cho phương tiện thiện xảo nhằm chặt đứt vô minh bằng các hoạt động phẫn nộ.
  • Tay phải đầu tiên cầm chày kim cương đôi 4 màu, tượng trưng cho thành tựu 4 sự nghiệp của chư Bổn tôn (tức tai, tăng ích, kính ái, hàng phục).Tay phải thứ hai nâng Phật A di đà, tượng trưng cho lòng bi vô lượng. Tay phải thứ ba cầm mũi tên, tượng trưng cho việc phát khởi Bồ đề tâm với tất cả chúng sinh. Tay phải thứ tư là ấn thí nguyện, tượng trưng cho công hạnh đáp ứng mọi mong cầu
  • Tay trái thứ nhất cầm dây quyến sách bằng ấn kim cương, tượng trưng cho việc điều phục các chúng sinh khó điều phục. Tay trái thứ hai bắt ấn thí vô úy, tượng trưng cho công hạnh bảo hộ tất cả chúng sinh thoát khỏi các nỗi sợ. Tay trái thứ ba cầm cung, tượng trưng cho công hạnh giải thoát khỏi luân hồi. Tay trái thứ tư bắt ấn thiền định, nâng bình trường thọ, tượng trưng cho năng lực ban tặng tuổi thọ & sức khỏe

Tán thán Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni:

“Thiên Nữ vinh quang, thân như ánh trăng thu,

 Ba đầu, tám tay, thân an bình tuyệt mỹ,

 Ban đủ trí tuệ và thọ mạng vô lượng,

 Dưới chân Tôn Thắng Phật Mẫu, con đảnh lễ!”

  1. Lợi lạc của thần chú Tôn Thắng Phật Mẫu

Trong Kinh Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni, Đức Phật có dạy:

1. Nếu có chúng sinh nào bị khổ nạn, tội chướng cực nặng, không ai cứu hộ, nên chọn ngày trăng sáng, tắm gội, mặc y phục sạch sẽ, thọ bát quan trai giới, quỳ trước tượng Phật tụng Đà Ra Ni này 1.080 biến thì tất cả tội nghiệp, chướng nạn đều tiêu diệt. Kẻ ấy sẽ được thanh tịnh giải thoát, được môn Tổng Trì Đà Ra Ni, biện tài vô ngại.

2. Nếu kẻ nào tuy chưa trì tụng, mà chỉ nghe âm thanh của Đà Ra Ni này lọt vào tai, tức liền thành hạt giống Phật. Ví như một chút kim cang rớt xuống đất, tất lần lượt xuyên lọt đến nơi bản tế mới dừng, đất tuy dày không thể làm trở ngại. Chân ngôn này cũng thế, khi đã lọt vào tai, liền huân tập khiến cho lần lần thành quả chính giác, phiền não tuy nặng cũng không thể ngăn che. Dù kẻ ấy bị đọa vào cõi Địa Ngục, Ngạ quỉ, bàng sinh cũng không bị nghiệp báo làm cho hạt giống đó tiêu mất, mà còn nương sức thần chú lần lượt tiến tu cho đến khi thành Phật.

3. Nếu chúng sinh nào một phen nghe được Đà Ra Ni này, qua kiếp hiện tại sẽ không còn bị các tật bệnh và các sự khổ não, cũng không còn thọ thân bào thai, tùy theo chỗ hóa sinh hiện nơi hoa sen. Từ đó về sau, ngũ nhãn lần lần thanh tịnh, được túc mạng trí, kiết sử tiêu trừ, sẽ chứng quả vô thượng đẳng giác.

4. Nếu có kẻ nào mới chết, hoặc chết đã lâu, có người tụng 21 biến Đà Ra Ni này vào một nắm đất hoặc cát, rải lên thi hài, kẻ ấy sẽ được sinh về 10 phương Tịnh Độ. Như người chết thần thức đã bị đọa vào địa ngục, ngạ quỉ, bàng sinh, khi đất cát ấy dính vào hài cốt, cũng được thoát khỏi ác thú, sinh lên cõi trời.

5. Nếu chúng sinh nào mỗi ngày tụng Đà Ra Ni này 21 biến, ưng tiêu được sự cúng dàng rộng lớn của tất cả thế gian, khi xả báo thân sẽ sinh về thế giới Cực Lạc, kẻ nào thường niệm tụng sẽ được tăng thọ mạng, hưởng sự vui thù thắng, tương lai sinh về 10 phương Tịnh Độ, nghe pháp mầu, được thọ ký, ánh sáng nơi thân chiếu tất cả cõi Phật, và chứng Đại Niết Bàn.

6. Nếu muốn được oai lực tự tại, hành giả dùng các thứ bột như bột nếp, bột gạo v.v.. nắn thành hình người để 8 phương hướng nơi đàn tràng, ngày đêm đối tám phương mà tụng chú, tất cả sẽ được như ý.

7. Nếu nước lụt dâng, hướng về phương đó tụng chân ngôn này 108 biến cầu nguyện, thì nước sẽ rút lui.

8. Nếu bị nạn vua, nạn quan, nạn binh, nạn giặc cướp, nạn khẩu thiệt, tụng chân ngôn này 21 biến vào năm thứ nước thơm, đem rưới trên đỉnh Phật, các nạn sẽ tiêu diệt.

9. Nếu chúng sinh nào tướng mạng yểu, muốn cầu sống lâu, nên chọn ngày trăng sáng, trai giới, tắm gội, mặc y phục sạch, tụng chân ngôn này đủ 1.080 biến, sẽ được trường thọ, tất cả tội chướng đều trừ diệt.

10. Nếu có người tụng chân ngôn này một biến vào lỗ tai của bất kỳ loài cầm thú nào, thì sinh loại ấy kiếp đó không còn thọ thân cầm thú, dù nó có nghiệp nặng sẽ bị đọa vào địa ngục, cũng được thoát ly.

11. Nếu kẻ nào bị bệnh trầm trọng, chịu nhiều đau khổ, được nghe Đà Ra Ni này, sẽ lìa bệnh khổ, tội chướng tiêu diệt. Cho đến các chúng sinh trong bốn loài nghe được chú này đều xả bệnh khổ, lìa thân bào thai, hóa sinh nơi hoa sen, tùy theo chỗ sinh, nhớ biết đời trước không quên mất.

12. Nếu có chúng sinh nào vừa mới khôn lớn, đã tạo các thứ tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác, cho đến lúc tuổi già, tự suy nghĩ biết mình do nghiệp ác này sau khi mãn phần sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ, chịu sự khổ lớn trải qua nhiều kiếp, rồi xoay vần luân hồi trong 3 đường ác không ai cứu vớt. Người ấy nên chọn ngày rằm, tắm gội mặc y phục tinh khiết, dùng cái bát bằng vàng, bạc hoặc đồng, lượng chứa ước một thăng, đựng nước trong sạch để trước tượng Phật, thọ giới Bồ Tát, trì trai thanh tịnh. Nơi đàn tràng, mình đứng ở phương Đông hướng về tượng Phật ở phương Tây, đỉnh lễ chí thành sám hối. Rồi tụng Đà Ra Ni này 1.080 biến giữa chừng không gián đoạn, kế đó dùng nước ấy rưới bốn phương và trên dưới, nguyện cho tất cả đồng được thanh tịnh. Làm phép này xong, tất cả tội chướng đều được tiêu diệt, thoát khỏi nghiệp báo địa ngục tam đồ, vua Diêm Ma La buông tha, thần Tư Mạng vui đẹp, không sanh giận trách, trở lại chắp tay cung kính, tùy hỉ ngợi khen công đức.

13. Nếu muốn cứu độ người tội nặng, nên chọn ngày rằm, tụng chân ngôn này vào mật hoặc sữa 1.080 biến, rồi cho người đó ăn. Làm như thế, đương nhân sẽ tiêu trừ tội chướng sinh về cõi lành, lần lượt tiến tu, chứng quả vô thượng đẳng giác.

14. Nếu tụng 21 biến chân ngôn này gia trì vào tăm xỉa răng, rồi đem dùng có thể trừ bệnh đau răng, được mạnh khỏe, thông minh, trường thọ.

15. Nếu muốn cứu độ tội khổ của loài súc sinh, nên gia trì chân ngôn này vào cát hoặc đất vàng 21 biến, rồi rải trên mình chúng và bốn phương, tội chướng của chúng nó sẽ tiêu diệt.

16. Nếu có chúng sinh nào muốn được phước đức đầy đủ, muốn cầu tài bảo xứng ý, muốn cứu hộ mình và người nên khởi lòng lành, mỗi ngày phát nguyện sám hối, đối trước tượng Phật, kiết ấn tụng chân ngôn này bảy biến, tâm không tán loạn, mắt nhìn tượng Phật không di động, rồi đem công đức ấy hồi thí cho tất cả chúng sinh. Tác pháp và có tâm lành như thế, quyết định sẽ được như nguyện, tăng phước lộc trong hiện tại, cho đến cả những đời sau.

17. Nếu hành giả ở nơi đàn tràng mỗi ngày ba thời, mỗi thời tụng chân ngôn này 21 biến gia trì vào chén nước sạch, rồi dùng tâm trân trọng bưng chén nước uống. Làm như thế sẽ tiêu trừ các bệnh, sống lâu trăm tuổi, giải mọi oán kết, tiếng nói thanh diệu, biện tài thông suốt, mỗi đời thường được Túc Mạng Thông, nhớ biết tiền kiếp. Nếu đem chén nước ấy rưới trong phòng nhà, cho đến chỗ chuồng trâu, ngựa, thì nơi đó sẽ được oai lực của chân ngôn giữ gìn an ổn, trừ các nạn: La sát, rắn, rồng. Như đem chén nước ấy, miệng tụng chú rưới trên đỉnh người bịnh và cho bệnh nhân uống, các thứ bệnh nặng sẽ tiêu trừ.

18. Nếu muốn tiêu trừ các tai chướng, nên dùng vải lụa vụn năm sắc, kết làm cây phất trần. Kế đó tụng chân ngôn nơi cây phất, quét bụi nơi tượng Phật và kinh. Thường làm như thế, chướng nạn của mình sẽ tiêu, mà tội nghiệp của chúng sinh cũng được trừ diệt.

19. Nếu bị nhiều khẩu thiệt, tai tiếng phát khởi, nên dùng châu sa hòa với bạch mật, hoặc đường cát trắng, tụng chân ngôn vào đó 21 biến, rồi đem thoa vào môi 100 tượng Phật. Làm như thế khẩu thiệt, tai tiếng sẽ tiêu trừ.

20. Nếu vợ chồng chán ghét nhau, muốn được hòa thuận, tụng chân ngôn vào vải hay lụa 21 biến, đem may áo cho chồng hoặc vợ mặc, làm như thế, vợ chồng sẽ hòa thuận.

21. Nếu người nam hay nữ bị ma quỉ khuấy rối, hoặc phần âm yêu đắm, quyến luyến không tha, nên giữ chính niệm vừa tụng chân ngôn vừa xoa khắp mình nạn nhân, kế đó lấy tay vỗ vào thân, ma quỉ liền bỏ chạy.

22. Nếu người nữ không có ai đến cưới hỏi, nên dùng muối tốt sạch, tụng chân ngôn vào đó 108 biến, rồi đem cúng dàng hiện tiền tăng, tất sẽ được như ý.

23. Nếu chỗ ở có quỷ thần dữ khuấy rối, nên tụng Đà Ra Ni vào thức ăn 21 biến rồi đem cúng thí cho ăn. Trong khi ấy lại nói: "Nay tôi cúng thí cho các vị, như không làm tổn hại chúng sinh thì tùy ý ở lại, nếu làm tổn hại thì phải mau đi nơi khác". Nếu quỷ thần hung hãn không nghe lời, nên dùng nọc sắt dài 12 ngón tay, tụng chân ngôn vào đó 21 biến rồi đem đóng xuống đất. Làm như thế, các quỷ thần dữ phải chạy ra khỏi địa giới.

24. Nếu có bệnh nhân bị tinh mị dựa vào, kẻ cứu hộ nên nhìn chăm chú vào mặt người bệnh mà tụng Đà Ra Ni này, tinh mị sẽ xuất ra.

25. Nếu có quỷ La Sát hoặc các loài quỷ dữ vào quốc giới gây đau bệnh, làm khủng bố và não loạn dân chúng, nên xưng niệm Tam Bảo, ngày đêm tụng trì Đà Ra Ni này, kiết ấn Phật Đỉnh Tôn Thắng rải khắp bốn phương, thì các tai nạn đều tiêu diệt, làm như thế, cũng cứu được chúng sinh thọ khổ ở tam đồ.

26. Nếu muốn thí nước cho loài ngạ quỷ, tụng chân ngôn này vào nước sạch 7 biến, rồi rải khắp 4 phương, tâm tưởng miệng nói, cầu cho chúng được thọ dụng, thì các ngạ quỷ sẽ được uống nước cam lộ.

27. Nếu người nào buôn bán ế ẩm, muốn được khách hàng chiếu cố, thường kết ấn tụng chân ngôn này 21 biến, an trí tượng Phật nơi chỗ tinh sạch kín đáo mà cúng dàng, tất sẽ được như ý.

28. Nếu người nào mỗi ngày 3 thời, mỗi thời tụng Đà Ra Ni này 21 biến, cung kính cúng dàng, chí tâm thọ trì, vì người khác giải nói, người ấy sẽ được an vui, sống lâu, không bệnh, phát sinh trí huệ được túc mạng thông, khi lâm chung như ve thoát xác, liền được sinh về thế giới Cực Lạc, tai không còn nghe tiếng địa ngục, huống chi bị sa đọa. Kẻ ấy sẽ tuần tự tiến trên đường đạo quả cho đến khi thành Phật.

3. Thần Chú Vô Lượng Lợi Ích Như Sau:

Tiếng Phạn: namo bhagavate trailokya prativiśiṣṭaya buddhāya bhagavate. tadyathā, om, viśodhaya viśodhaya, asama-sama samantāvabhāsa-spharana gati gahana svabhāva viśuddhe, abhiṣiňcatu mām. sugata vara vacana amṛta abhiṣekai mahā mantra-padai. āhara āhara āyuh saṃ-dhāraṇi. śodhaya śodhaya gagana viśuddhe. uṣṇīṣa vijaya viśuddhe sahasra-raśmi sam-codite. sarva tathāgata avalokani ṣaṭ-pāramitā-paripūrani. sarva tathāgata mati daśa-bhūmi prati-ṣṭhite. sarva tathāgata hṛdaya adhiṣṭhānādhiṣṭhita mahā-mudre. vajra kāya sam-hatana viśuddhe. sarvāvaraṇa apāya-durgati pari viśuddhe, prati-nivartaya āyuh śuddhe. samaya adhiṣṭhite. maṇi maṇi mahā maṇi. tathatā bhūta-koṭi pariśuddhe. visphuṭa buddhi śuddhe. jaya jaya, vijaya vijaya. smara smara, sarva buddha adhiṣṭhita śuddhe, vajri vajragarbhe vajram bhavatu mama śarīram. sarva sattvānām ca kāya pari viśuddhe. sarva gati pariśuddhe. sarva tathāgata siñca me samāśvāsayantu. sarva tathāgata samāśvāsa adhiṣṭhite. budhya budhya, vibudhya vibudhya, bodhaya bodhaya, vibodhaya vibodhaya samanta pariśuddhe. sarva tathāgata hṛdaya adhiṣṭhānādhiṣṭhita mahā-mudre svāhā.

Như vậy, sự tịnh hóa nhờ trì tụng thần chú này hoặc đeo trên thân là bất khả tư nghì.chân ngôn này rất màu nhiệm, oai lực bất khả tư nghì, độ thoát khổ thú chúng sinh trong sáu đạo luân hồi.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây