Sự diệu kỳ của phật quá khứ Đức Đa Bảo Trong Kinh Pháp Hoa

Ngày đăng: 09/01/2020

SỰ DIỆU KỲ CỦA PHẬT QUÁ KHỨ ĐỨC ĐA BẢO TRONG KINH PHÁP HOA

“Quá khứ, hiện tại đến vị lai

Vạn Phật nhất thể chẳng có hai

Viên mãn Báo thân thời thụ dụng

Pháp thân thanh tịnh chỉ Như Lai.”

Đức Đa Bảo Như Lai là một vị cổ Phật trong thời quá khứ. Ngài là vị giáo chủ của Bảo Tịnh thế giới ở phương Đông thời bấy giờ. Trong quá khứ, Ngài đã phát thệ nguyện sau khi nhập diệt, sẽ lấy xá lợi toàn thân đặt trong bảo tháp, nếu sau này có Phật thuyết kinh Pháp Hoa thì Ngài sẽ xuất hiện trước tháp ấy để chứng minh cho sự thuyết pháp của Phật về kinh ấy là chân thực. Vậy nên mỗi hành giả Pháp Hoa thường phụng thờ Tôn dung Đa Bảo Như Lai để nguyện ước Ngài luôn thị hiện chứng minh đàn tràng.

        Theo kinh “ Diệu pháp liên hoa kinh”. Trong một  phẩm Bảo tháp, có viết: khi Phật Thích Ca giảng thuyết kinh Pháp hoa cùng các đệ tử, bỗng nhiên từ trong lòng đất mọc lên tòa tháp tòan thân xá lợi của Phật Đa Bảo rồi hiện ra lơ lửng ở giữa không trung. Tháp đó được trang trí bằng vàng, bạc và ngọc lưu ly. Từ trong tháp đã phát ra âm thanh lớn, rất rõ ràng lời tán thán Phật: “ Thiện tai! thiện tai! Thích Ca mâu ni có thể lấy bình đẳng, đại tuệ để thuyết giáo Bồ tát. Chỗ hộ nịệm của Phật là kinh Diệu pháp liên hoa để thuyết pháp cho đại chúng. - Cứ như thế, như thế! Thích ca mâu ni thế tôn, những điều thuyết pháp ấy đều là chân thực, chân thực!”. Bởi thế Phật Thích ca đã nói rõ cho đại chúng đang nghe kinh biết rằng: Ở trong Bảo tháo ấy có chứa đựng xá lợi tòan thân Như Lai, đó là vị Phật ở đời quá khứ của Quốc Thổ Bảo Tịnh ở về phương Đông thế giới, hiệu của Ngài là Đa Bảo Như Lai . Sau đó Phật Thích ca lại khẩn thỉnh chư thiên Bồ Tát xuống khai mở cửa Bảo Tháp để thị hiện tòan thân Phật Đa Bảo cho đại chúng được chiêm bái. Lúc này Phật Đa Bảo cho phép xuất bán tòa, đến trước mặt Phật Thích Ca mà nói rằng: “ Thích Ca mâu ni thế tôn! Có thể ngồi ngay đấy!. Phật Thích ca đã nhập tháp ngồi kiết già phu tọa cùng với Phật Đa Bảo tuyên thuyết Phật Pháp.

        Sau khi kinh Pháp hoa được dịch ra Hán văn, đã lưu truyền rất rộng ở Trung Quốc. Bởi vậy mới có tích chuyện về mối quan hệ giữa Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo. Trong các tranh tượng Phật Giáo sự xuất hiện của Phật Đa Bảo thường gắn với sự tích trên mà rất hiếm có pho tượng Phật Đa Bảo đơn.Tượng Ngài được tạc theo đề tài cùng Phật Thích Ca được đặt trong tháp thờ uy nghiêm đấy là cấu thành một pho tượng Phật Thích Ca – Đa Bảo hoàn hảo.

Nam mô Đa Bảo Như Lai. Nghe đến danh của Đức Đa Bảo Như Lai, thì có thể đắc trí huệ tài bửu của pháp tánh mà thụ dụng không hết, vì là của sẵn trong tự tánh. Đây là 1 trong 7 danh hiệu phật gọi là Thất Bảo Như Lai, trong đó có Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai, Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai, Nam mô Ly Bố Úy Như Lai, Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai.

  • Khi tụng danh hiệu của bảy Đức Như Lai, phải tưởng những tiếng tâm niệm Phật khắp nghe cả thế giới,tất cả chúng sanh đều quỳ gối chấp tay chí tâm lòng nghe tin chịu, một phen lọt vào tai, vẫn làm một hột giống Phật, liền có thể vĩnh viễn xa lìa khổ đau sanh tử của 3 đường ác , đắc vãng sanh về nước Cực Lạc, do hoa sen hóa sanh.
  • Kinh Niết Bàn nói:"Nghe được hai chữ "Thường Trú", vẫn chẳng đọa địa ngục". Huống chi được nghe cả Hồng Danh vạn đức của Như Lai ư?

Kinh Hoa Nghiêm nói:"Rất đổi như người nghe danh của Như Lai, và nghe được cái pháp sở thuyết, mà chẳng sanh tâm tin hiểu đó, cũng còn được tập thành hạt giống Phật, thì sẽ được thành Phật. Nay mà nghe được danh của đức Phật, đều được vô lượng công đức, ch

Viết bình luận của bạn:
Bình luận (1 bình luận)
binh-luan

HUỲNH TẤN HIỂN

12/06/2022

NAM MÔ ĐA BẢO NHƯ LAI