Thần Thông Quảng Đại Hộ Pháp Giới Của Uế Tích Kim Cương

Ngày đăng: 09/01/2020
 1. Sơ lược về Uế Tích Kim Cương

Uế Tích Kim Cương (Ucchuṣma-vajra) là Hóa Thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là Giáo Lệnh Luân Thân (Ādeśana-cakra-kāya) của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Trong Uế Tích Kim Cương Kinh ghi chép là: “Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tùy theo trái tim bên trái, hóa sinh vị Kim Cương Bất Hoại ở trong Chúng đứng dậy, bạch với Đại Chúng rằng: “Ta có Đại Thần Chú hay bắt lấy Phạm Vương” Nói lời này xong, ở trong Chúng hiển Đại Thần Thông”

Đức Phật ở tại hai cây Bà La (Śāla) bên sông Bạt Đề (Ajita-vatī), khi chính yếu vào Niết Bàn (Nirvāṇa) thời có Loa Kế Phạm Vương đem chúng Thiên Nữ đi theo cùng nhau hưởng dục lạc, chẳng đến thăm hỏi Đức Phật Đà. Có rầt nhiều vị Tôn Giả, Môn Phái, đủ trăm ngàn Chúng với Chú Tiên và Kim Cương Thần… trước tiên đi đến nơi dục lạc của Loa Kế Phạm Vương, đều bị Loa Kế Phạm Vương dùng vật dâm uế bất tịnh làm cho toàn bộ bị khốn đốn hết. Lúc này, Đức Phật dùng Căn Bản Trí phát ra ánh sáng Thường Lạc Tịch, tùy ánh sáng xoay chuyển theo bên trái, từ trong trái tim hóa ra một Tôn Kim Cương Thần. Tôn Kim Cương Thần ấy được tôn xưng là Mật Tích Lực Sĩ Đại Quyền Thần Vương Phật. Lại nhân vì duyên phá khí dơ uế cho nên lại xưng là Uế Tích Kim Cương. Vị Kim Cương Thần ấy là Hóa Thân Kim Cương của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhảy lên hư không bay đến cung Trời của Loa Kế Phạm Vương, một lần chỉ vào khí dơ uế thì khí dơ uế cũng biến thành Tịnh Thổ, nắm lấy Chú Tiên với Kim Cương Thần bị vây khốn, toàn bộ được giải phóng thoát ra bên ngoài. Trong khoảng thời gian rất ngắn, cũng bắt Loa Kế Phạm Vương chế phục, mang đến trước mặt Đức Phật Đà. Loa Kế Phạm Vương sám hối lỗi lầm trước kia, phát Tâm tu tập Phật Pháp, hộ trì.

Uế Tích Kim Cang (Ucchushma), còn phiên là Ô Xu Sa Ma, hoặc Ô Sô Sa Ma Minh Vương, dịch nghĩa là Bất Tịnh Khiết, Trừ Uế Phần Thiêu, Uế Ác, Uế Tích Kim Cang, Thọ Xúc Kim Cang, Hỏa Đầu Kim Cang, Bất Tịnh Kim Cang. Ngài là một vị Phẫn Nộ Tôn được tôn thờ trong Mật Tông và các tự viện Thiền Tông. Ngài là giáo lệnh luân thân của Bắc Phương Yết Ma Bộ. Trong Mật Tông có nhiều cách giải thích về vị này. Có thuyết coi Ngài đồng thể với Kim Cang Dạ Xoa (tức là giáo lệnh thân luân của Bất Không Thành Tựu Như Lai). Theo thuyết này, Ngài là một trong năm vị đại Minh Vương. Có thuyết lại nói Ngài chính là các thân hóa hiện của những vị Thích Ca, Phổ Hiền, Bất Động, Kim Cang Thủ v.v… Nói chung, tánh đức của Ngài là chuyển bất tịnh thành thanh tịnh. Ngài đại bi sâu xa, chẳng nề hà nhơ uế, dùng đại oai quang như ngọn lửa hừng hực, thiêu trừ cái tâm vọng kiến, phân biệt, nhơ sạch, sanh diệt của chúng sanh. Do vậy, Ngài được gọi là Trừ Uế Kim Cang. Ngài thường được tạc với hình dáng phẫn nộ, khắp lỗ chân lông tỏa ra ngọn lửa hừng hực, có bốn tay, tay phải phía trên cầm kiếm, tay phải phía dưới cầm dây quyến sách, tay trái cầm gậy, tay tiếp đó cầm chĩa ba. Mỗi món khí giới đều bốc lửa. Ở đây với mục đích khiết tịnh thân tâm, cõi đất, cư sĩ Trầm Thiện Đăng trì Mật chú của Ngài trước khi viết kinh.

 1. Uế Tích Kim Cương Bách Tự Minh:

(Phải quán đảnh mới được phép trì minh chú, Phải có sự hướng dẫn từ bậc thầy)

OṂ_ VAJRA UCCHUṢMA SAMAYAM ANUPĀLAYA

UCCHUṢMA TVENA UPATIṢṬA

DṚḌHO ME BHAVA

SUTOṢYO ME BHAVA

SUPOṢYO ME BHAVA

ANURAKTO ME BHAVA

SARVA SIDDHIṂ ME PRAYACCHA

SARVA KARMA SU CA ME CITTAṂ ŚRĪYAṂ KURU –HŪṂ

HA HA HA HA HOḤ

BHAGAVAṂ_ SARVA TATHĀGATA_ VAJRA UCCHUṢMA _ MĀ ME MUṄCA

UCCHUṢMA BHAVA

MAHĀ SAMAYA SATVA

ĀḤ

 1. Lợi Ích Thần Chú Được Trích Từ Kinh Uế Tích Kim Cương Thuyết Thần Thông Đại Mãn

Tôi nghe như vầy, một thời Đức Phật ở tại Câu Thi Na, xứ Lực Sĩ Xanh, gần bên sông Bạc Đề trong rừng Sa La Song Thọ.

Lúc bấy giờ đức Như Lai sắp nhập Niết Bàn, khi đó có vô lượngtrăm ngàn vạn chúng, hết thảy trời, rồng, tám bộ người và phi nhơn … đứng chung quanh bốn phía Đức Phật than khóc buồn rầu khổ não. 

Bấy giờ lại có chư Thiên, đại chúng, như ông Thích Đề Hoàn Nhơn v.v… đều đến cúng dường, chỉ có ông Lễ Kế Phạm Vương, đem chư Thiên nữ, nương ở bốn phía đoanh vây chung quanh ông mà ngồi, Thiên nữ trước sau, cả thảy ngàn vạn ức chúng cùng chung vui chơi. Nghe đức Như Lai vào cõi Niết Bànmà không đến thăm hỏi.

Bấy giờ chư đại chúng liền nói: Ngày nay đức Như Lai vào Niết Bàn, vậy sao Phạm Vương kia không đến ư?! Vương kia chắc có tâm ngã mạn mới không đến đây. Hết thảy đồ chúng chúng tanên sai khiến tiểu Chủ Tiên, đến nơi kia khiến họ về. Nói lời ấy rồi liền vội thúc trăm ngàn chúng Chú Tiên đến chỗ nơi ấy mới thấy các thứ bất tịnh làm thành vác. Tiên kia thấy rồi thảy đều phạm chú mà chết.

Bấy giờ đại chúng ngạc nhiên chưa từng có, lại thúc vô lượngKim Cang cũng khiến trì chú mà đi, mãi đến bảy ngày không người tới được. Đại chúng thấy việc đó rồi, thêm phần buồn rầu.

Bấy giờ đại chúng đồng thinh mà nói kệ rằng:

“Khổ thay Đại Thánh Tôn,

Niết Bàn sao mau quá?

Các trời còn quyết định,

Không người được tìm kêu,

Đau xót thầy cõi trời,

Niết Bàn như lửa tắt.”

Bấy giờ, chư đại chúng nói kệ này rồi lại bội phần gào khóc buồn khổ thảm thiết. Lúc ấy đức Như Lai thương xót chư đại chúngliền dùng Đại biến Tri Thần Lực nơi bên tay trái của quả tim mà hóa ra Kim Cang bất hoại. Liền từ chỗ ngồi ở trong đại chúng mà đứng dậy bạch đại chúng rằng: Tôi có đại Thần chú, hãy thu lấy Phạm Vương kia. Nói lời ấy rồi liền ở trong đại chúng hiển bàythần thông làm cho Tam thiên đại thiên thế giới chấn động, cung trời, cung rồng cùng các cung điện quỷ thần thảy đều sụp đổ, liền tự thân bay đến chỗ Phạm Vương kia lấy tay chỉ đó, các thứ vậtxú uế kia biến làm đại địa.

Bấy giờ Ngài Kim Cang bảo với người kia rằng: Ngươi thật là đại ngu si, đức Như Lai ta muốn vào cõi Niết Bàn, sao ngươi không đến? Liền lấy sức bất hoại Kim Cang mà chỉ đó, Phạm Vươngphát tâm đến chỗ đức Như Lai.

Bấy giờ đại chúng khen ngợi rằng: Đại Lực Sĩ, người thật là đại thần lực mới đem Phạm Vương về đến nơi đây. Lúc đó Ngài Kim Cang liền nói rằng: Nếu có chúng sanh nào trong thế gian bị chư Thiên ác ma hung mãnh và các ác quỷ, hết thảy các ngoại đạolàm não loạn, người ấy chỉ tụng Thần chú của ta mười vạn biến, ta tự hiện thân mà hộ hết thảy các hữu tình, tùy ý mà được viên mãn, vĩnh viễn xa lìa nghèo cùng khốn khổ, thường được an vui. Thần chú này có công năng như thế. Trước phát lời đại nguyện, niệm đức Bổn Tôn của ta: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sau khi đức Như Lai diệt độ, nếu ai thọ trì Thần chú này thệ độ quần sanh, khiến cho Phật Pháp bất diệt, cửu trụ ở đời, phát lời nguyện ấy rồi liền thuyết Thần chú Uế tích Chơn ngôn Đại Viên Mãn Đà Ra Ni rằng:

“Úm, bút quát hốt lốt, ma ha bát ra, ngân na ngái, vẫn trắp vẫn, vĩ hiệt vĩ, ma na thê, ô thâm mộ hốt lốt, hùm hùm phấn phấn phấn tóa ha.”.

Bấy giờ Ngài Kim Cang thuyết Thần chú này rồi lại nói nữa rằng: Sau khi đức Như Lai diệt độ, nếu ai thường tụng Thần chú này, nếu có chúng sanh thỉnh nguyện thọ trì Thần chú đây, tôi thường vì sự sai khiến của người ấy mà làm cho họ sở cầu như nguyện. Tôi nay trước đức Như Lai mà nói Thần chú này, cúi xin đức Như Lai trong cõi Niết Bàn thấu rõ cho chúng con. Bạch Thế Tôn!

 • Nếu có chúng sanh bị nhiều thứ quỷ, ác thần làm não loạn, trì Thần chú này đều không thể làm hại, vĩnh viễn xa lìa các khổ nạn.
 • Bạch Thế Tôn! Nếu có kẻ trai lành và người gái tín nào muốn cứu trị lành vạn bịnh thì tụng Thần chú của con, trên bốn mươi vạn biến, thấy có các bịnh, trị đều hiệu nghiệm, không luận sạch hay dơ, tùy ý sai khiến, con thường theo gia hộ, hết thảy các sở nguyện đều được viên mãn.
 • Nếu muốn cây khô sanh cành lá, lấy một lượng Bạch giao hươngđể thoa trong tim cây, lấy cành dương chi chú trong cây một trăm biến, ngày ba thời cho mãn ba ngày, cây liền sanh hoa trái.
 • Nếu muốn suối khô có nước, lấy vôi sạch mà rải khắp chung quanh ấy, lấy hoa tốt bỏ vào trong ba mươi lít nước sạch ở giếng, đem để ở trong giữa lòng suối, giờ Dần buổi sáng chú 108 biến, nước liền phun ra như bánh xe quay.
 • Nếu muốn núi khô sanh cây cỏ, lấy dao thép bén búa bốn hướngcủa núi ấy, chú ba ngàn biến, mãn bảy ngày liền sanh cây cỏ.
 • Nếu muốn khiến loại dã thú hung mãnh đến hàng phục, lấy An tất hương, nhìn về hướng có dã thú ấy mà đốt, chú một ngàn biến, đêm lại các dã thú kia kéo nhau tụ tập trước cửa nhà của người trì chú, quy hàng hiền hậu, giống như gia súc mình nuôi vậy, tùy ý sai bảo, đời đời không xa lìa.
 • Nếu muốn quỉ dạ xoa tự đến hàng phục, lấy mười nhánh đào tề cho bằng gốc, lấy năm mươi lít nước đổ vào bình sành (cái thạp) đem nấu, bỏ đào liễu ấy vào ngâm, xong lấy ra, lấy ba lượng đinh hương, ba lượng lớn nhủ đầu hương, ba lượng lớn bạch giao hương, sau cùng hòa trong năm mươi lít nước nấu đào liễu ấy liền đem đổ trong một cái chậu bể, lấy nhánh đào dài ba thước mà khuấy nước đó, tụng chú một trăm biến, hết thảy quỷ dạ xoa, la sát đều đến hiện hình, cùng người làm pháp này mà hầu chuyện, cầu xin theo làm thị giả.
 • Nếu muốn diệt ác tâm của các quỷ thần, độc xà, rắn rết, những mãnh thú hung dữ v.v… lấy vôi sạch rải khắp cửa hang của chúng, tự nhiên chúng chui ra, tụng chú nho nhỏ một trăm biến thì các rắn độc trùng thú kia liền diệt hết tâm độc, không dám làm tổn thương người khiến mau được giải thoát.
 • Nếu muốn chó dữ không cắn người, lấy một nắm cơm chú bảy biến vào cho nó ăn, vĩnh viễn không cắn người mà cũng không còn gầm sủa hung hăng.
 • Nếu muốn người ác đến hàng phục mình, viết tên họ người ấy để dưới bàn chân, chú một trăm biến, tâm mình nghĩ đến người kia, người kia liền đến hàng phục, bỏ hết tâm oán ghét.
 • Nếu muốn hàng phục người nhau, viết tên họ của hai người đó, để dưới bàn chân tụng chú hai trăm mười tám biến thì hai người ấy đời đời xa lìa, không còn thương mến.
 • Nếu có người ghét nhau, muốn khiến họ thương kính mến nhau, liền viết tên họ của các người ấy để dưới bàn chân tụng chú 100 lẻ tám biến thì các người ấy thương kính mến nhau, đời đờikhông xa lìa.
 • Nếu có người chưa an lạc, muốn khiến họ được an lạc cũng làm như trước, viết tên họ của người ấy dưới bàn chân, chú ba trăm biến thì người kia được an vui, nên vì người kia phát lời đại nguyện, ta đối với người ấy, khi bấy giờ liền tự đem vô lượngtrân bảo ban cho người nghèo cùng, thảy được đầy đủ. Lại phép nữa: Nếu người trì chú cầu các món trí, cầu các món huệ, chỉ tụng chú mười vạn biến tự được các món đại trí huệ và các thứ thiện mỹ, biện tài trôi chảy, tùy ý mà được, chỗ cần dùng ấy thảy đều ban cho.
 • Nếu người trì chú cầu các thứ trân bảo, ma ni như ý châu v.v… chỉ chí tâm tụng này, tùy theo nhiều ít, ta liền ban cho họ, được mãn sở nguyện.
 • Nếu muốn trị lành người bịnh thì nên kiết ấn Đốn bịnh (nước lấy tay trái, ngón trỏ, ngón giữa quấn lại với nhau) kiết ấn như vậy, chú 108 biến, lấy ấn Đốn bịnh này quơ quơ bảy lần dưới người bịnh, người ấy liền mạnh.
 • Nếu trị bịnh người sắp chết, trước kiết ấn Cấm ngũ lộ, sau mới trị tức bịnh liền dứt. Ấn này cũng giống như trước, chỉ khác là ngón vô danh co vào trong lòng bàn tay, ngón út thẳng ra, chú một trăm biến bịnh liền lành.
 • Nếu trị bịnh tà, chỉ ở bên đầu người bịnh, xông An tức hương, tụng chú thì bịnh liền lành.
 • Nếu trị bịnh trùng độc, viết tên họ của người ấy trên giấy, tụng chú thì bịnh liền lành.
 • Trị bịnh tinh mị cũng như pháp trước mà trừ.
 • Nếu trị bịnh nằm liên miên, viết tên họ người bịnh cùng tên họ của con quỷ làm bịnh, vùi dưới giườngtụng chú, con quỷ theo tên họ mà hiện hình, khiến con quỷ ấy nói việc ba đời mỗi mỗi hướng về người bịnh mà nói thì bịnh liền lành.
 • Nếu có bịnh thời khí, thấy vị Sư trì chú này thì bịnh liền lành.
 • Nếu muốn khiến Hành bịnh Quỷ vương không vào địa giới của mình thì vào mười ngày trai (thập trai) tụng chú của tôi 1008 biến, năng trừ vạn dặm bịnh hoạn.
 1. Chơn Ngôn Không Thể Nghĩ Bàn


Tu Mật Tích Kim Cương Pháp tương ứng thì có thể trị Cổ Độc, phá tất cả khí dơ uế, dựng lập Pháp Giới (Dharma-dhātu) Quỷ chẳng dám vào, lại có thể sai khiến Quỷ Thần, hay khiến cho cây khô sống lại, suối khô cạn sinh ra nước, núi khô cằn sinh ra cây cối, Dã Thú thuận phục, Dạ Xoa (yakṣa) La Sát (Rākṣasa) biến thành thị vệ của Hành Giả, Quỷ ác chẳng dám lừa gạt, cầu tất cả đều hay cát tường như ý, tất cả đều hay làm được.

Tu hành Mật Tích Lực Vương Đại Quyền Thần Vương Uế Tích Kim Cương Pháp, nếu có tương ứng sẽ mau chóng thành Phật, được Phật Bồ Tát thọ ký. Nếu có sấm chớp, sét đánh, Rồng độc. gió lớn, mưa lớn, mưa đá, Thiên Tai… Người hành Pháp tương ứng, niệm Chân Ngôn dùng Ấn chỉ từ xa sẽ mau chóng liền được ngưng dứt, trị bệnh Tà: có thể ở bên cạnh đầu của người bệnh, đốt hương tụng Uế Tích Kim Cương Chân Ngôn thì lập tức trừ khỏi. Vì Thần chú Uế Tích Kim Cang có năng lực hộ trì Phật Pháp rất lớn, dũng mãnh. Và sớm đưa hành giả, chúng sinh đến bến bờ giải thoát.
 

Viết bình luận của bạn:
Bình luận (2 bình luận)
binh-luan

trần minh công

23/11/2021

bênh mình có tượng uế tích loại nhỏ kg ad bằng gớm hây đất nung củng được

binh-luan

aaa

13/01/2020

Vì Thần chú Uế Tích Kim Cang có năng lực hộ trì Phật Pháp rất lớn, dũng mãnh. Và sớm đưa hành giả, chúng sinh đến bến bờ giải tho